Cytosine-5-methyltransferase


Computational biochemistry and biophysics (2001) -- [ c.3 ]