3- Phenyl-4-hydroxy-2-oxo-2 -pyrido


Advances in heterocyclic chemistry Vol.85 (2003) -- [ c.2 ]