9-Hydroxymethyl-7-methyl-2-morpholino4 f-pyrido pyrimidin-4-one


Advances in heterocyclic chemistry Vol.85 (2003) -- [ c.0 ]