Kuznetsov, E. V., Shcherbakova, I. V., Balaban


Advances in heterocyclic chemistry Vol.80 (2001) -- [ c.0 ]